หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document 1.หลักเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.06 MB
Adobe Acrobat Document 2.การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 140.91 KB
Adobe Acrobat Document 3.หลักเกณ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.64 MB
Adobe Acrobat Document 5.มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.9 MB
Adobe Acrobat Document 6.หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 535 KB
Adobe Acrobat Document 7.การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 261.02 KB
Adobe Acrobat Document 8.กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 240.66 KB
Adobe Acrobat Document 10.การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 604.82 KB